Обява

ОБЯВА

за специализанти

гр.Трявна, 24.07.2017 г.

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, гр. Трявна разкрива следните длъжности:

I. За „Лекар – специализант по…“ в лечебното заведение:

  1. „Ортопедия и травматология“ – 1 длъжност
  2. „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 1 длъжност
  3. „Вътрешни болести” – 1 длъжност...
Научете повече

Декларация

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВЕООД, гр. ТРЯВНА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД е лечебно заведение, в което от  всеки работещ  в болницата се очаква да използва своите знания и умения, съчетани с принципите на професионалната етика и морал, за постигане в максимална степен на експедитивно и точно диагностициране, интензивно и ефикасно лечение в съответствие със съвременните медицински стандарти при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд...

Научете повече

Проект BG051PO001- 2.3.02-0080

EU     ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080       esf

Към края на месец февруари в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-04-02009 от 7 август 2012 г...

Научете повече

Новини

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080     МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД успешно завършва проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02009 от 07.08.2012 г.Организацията и управлението на проекта бяха извършени при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти...
Научете повече