Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача


Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна

Документация

еЕЕДОП

АОП линк

Разяснение


Открита процедура по ЗОП

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Протокол Комисия № 1

Протокол Комисия № 2

Доклад Комисия

Решение класиране


Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Протокол Комисия № 1

Съобщение ценови оферти

Съобщение жребий

Протокол Комисия № 2

Протокол Комисия № 3

Протокол Комисия № 4

Доклад Комисия

Решение класиране

Решение за отмяна на Решение № РД-08-10 от 07.02.2017 г.

Решение класиране № РД-08-12

Решение № РД-08-14

Протокол Комисия № 5

Съобщение жребий

Протокол Комисия № 6

Доклад Комисия

Решение класиране № РД-08-18

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП


Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Решение за прекратяване на процедурата


Открита процедура по ЗОП

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Заповед

Решение

Договори

Информация за сключени договори

Информация гаранции

Обявление за приключени договори 2016


Открита процедура по ЗОП

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Документация

АОП линк

Протокол Комисия №1

Съобщение ценови оферти

Протокол

Решение

Договор

Информация гаранции

Информация за сключен договор


 

Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

Разяснение

АОП линк

Протокол комися № 1

Съобщение

Съобщение жребий

Протокол Комисия № 2

Протокол Комисия № 3

Протокол Комисия № 4

Таблица КЛАСИРАНЕ

Решение КЛАСИРАНЕ

Информация гаранции

Обявление за възложена поръчка

Договор № 1

Договор № 2

Договор № 3

Договор № 4

Договор № 5

Договор № 6

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.02/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.03/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.04/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.06/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.07/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.08/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.11/2016

Обявление за приключени договори 2015