Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача


Открита процедура по ЗОП

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Документация

ЕЕДОП

АОП линк

Разяснение

Протокол Комисия №1

Съобщение-по-чл.-57-ал.-3-от-ППЗОП

Протокол Комисия № 2

Протокол Комисия № 3

Доклад Комисия

Решение класиране

Решение

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор


Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна

Документация

ЕЕДОП

АОП линк

Разяснение

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка


Открита процедура по ЗОП

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Протокол Комисия № 1

Протокол Комисия № 2

Доклад Комисия

Решение класиране

Решение за изменение

Покана до Асклепий Орто ООД

Договори

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключени договори


Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Протокол Комисия № 1

Съобщение ценови оферти

Съобщение жребий

Протокол Комисия № 2

Протокол Комисия № 3

Протокол Комисия № 4

Доклад Комисия

Решение класиране

Решение за отмяна на Решение № РД-08-10 от 07.02.2017 г.

Решение класиране № РД-08-12

Решение № РД-08-14

Протокол Комисия № 5

Съобщение жребий

Протокол Комисия № 6

Доклад Комисия

Решение класиране № РД-08-18

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Договори

Обявление-за-възложена-поръчка

Обявление за приключени договори


Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Решение за прекратяване на процедурата


Открита процедура по ЗОП

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

АОП линк

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Заповед

Решение

Договори

Информация за сключени договори

Информация гаранции

Обявление за приключен договор 1

Обявление за приключен договор 2

Обявление за приключен договор 4

Обявление за приключен договор 5

Обявление за приключен договор 8


Открита процедура по ЗОП

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Документация

АОП линк

Протокол Комисия №1

Съобщение ценови оферти

Протокол

Решение

Договор

Информация гаранции

Информация за сключен договор


 

Открита процедура по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Документация

Разяснение

АОП линк

Протокол комися № 1

Съобщение

Съобщение жребий

Протокол Комисия № 2

Протокол Комисия № 3

Протокол Комисия № 4

Таблица КЛАСИРАНЕ

Решение КЛАСИРАНЕ

Информация гаранции

Обявление за възложена поръчка

Договор № 1

Договор № 2

Договор № 3

Договор № 4

Договор № 5

Договор № 6

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.02/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.03/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.04/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.06/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.07/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.08/2016

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП м.11/2016

Обявление за приключени договори 2015