Декларация

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВЕООД, гр. ТРЯВНА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД е лечебно заведение, в което от  всеки работещ  в болницата се очаква да използва своите знания и умения, съчетани с принципите на професионалната етика и морал, за постигане в максимална степен на експедитивно и точно диагностициране, интензивно и ефикасно лечение в съответствие със съвременните медицински стандарти при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Ръководството на МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД осъзнава своята отговорност и поставя безопасните и здравословни условия на труд сред основните си приоритети. Политиката за здраве и безопасност при работа е насочена към всички дейности, процеси, работни места и оборудване за поддържането и непрекъснатото подобряване на здравословната и безопасна работна среда за всички заинтересовани страни при спазване на следните основни принципи:

–   Активно, ангажирано и ефективно управление на ЗБР за осигуряване и поддържане на безопасни и възможно без риск за здравето работни места на работещи, пациенти, посетители, наематели и външни изпълнители;

–   Постигане на съответствие с изискванията на приложимото действащо българско и европейско законодателство, отнасящо се до здравето и безопасността при работа, медицинските стандарти и други изисквания, които дружеството е приело документирано;

–   Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление и прилагане на съвременни, безопасни методи за диагностика и ефикасно лечение, за  осъществяване на набелязаните цели по ЗБР;

–   Отстраняване или намаляване на професионалните рискове, предотвратяване на нараняване и заболяване, съпътстващи изпълнението на здравните усруги;

–   Постигане и поддържане на необходимата квалификация и ниво на компетентност чрез ефикасно  обучение, мотивация, възпитание и обмен на информация с персонала, за да може той да осъзнае своите индивидуални задължения по отношение на ЗБР;

–   Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за спазване на изискванията за ЗБР от персонала на лечебното заведение;

–   Осъществяване на ефикасен и ефективен обмен на информация иконсултации по ЗБР с доставчиците, пациентите, контролните държавни и общински органи и с други заинтересувани страни;

–   Превантивно наблюдение, измерване и контрол на основните характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и вземане на мерки за привеждането им в съответствие с нормативните изисквания;

–   Непрекъснато усъвършенстване на политиката и на Системата за управление на здравето и безопасността при работа;

–   Предоставяне на политиката за здраве и безопасност при работа на заинтересованите страни;

Ръководството на МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД  декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, съответстваща на изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и действащото законодателство.

Като Управител на МБАЛ „д-р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД гр. Трявна,

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност в осъществяване на обявената в настоящата Декларация политика за здраве и безопасност при работа.

05.02.2013 г                                                УПРАВИТЕЛ:________________

                                                                     (д-р Св. Брънекова)