Новини

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080     МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД успешно завършва проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02009 от 07.08.2012 г.Организацията и управлението на проекта бяха извършени при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти. Създадената професионална организация на управление позволи всички предвидени проектни дейности да бъдат изпълнени в рамките на утвърдените срокове и на предвидените средства в бюджета. С успешното осъществяване на дейностите бяха постигнати общата и специфичните цели на проекта.В хода на реализирането на проекта бяха изпълнени следните дейности:

  • Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД.
  • Закупуване на медицинска апаратура, необходима за обезопасяване на съществуващите лечебни процеси и за подобряване условията на труд.
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД.
  • Разработване и внедряване на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД.
  • Сертифициране на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
  • Застраховане на закупеното по проекта оборудване.

Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности беше извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите бяха проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

За популяризиране на дейностите по проекта бяха публикувани 2 съобщения във вестник „100 вести“, поставена беше информационна табела, разпространени бяха 1 000 информационни брошури, проведени бяха две пресконференции – встъпителна и заключителна. Дейностите по осигуряване на информация и публичност, бяха реализирани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

За всички служители на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД бяха закупени 45 172 бр. лични предпазни средства и специално работно облекло, които са с по-висок клас на защита.

В съответствие с утвърдения проект, в болницата беше закупена и доставена съвременна стерилизационна апаратура. Ефектът от това се изразява в значително подобряване на условията на труд и обезопасяване на съществуващите лечебни процеси. В съответствие с Насоките за кандидатстване закупеното по проекта оборудване беше застраховано.

В изготвения анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД беше описано сегашното състояние на лечебното заведение, организацията на работния процес, силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Наред с това, беше направен анализ на разработените и внедрени оценки на риска, определени са основните приоритети за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в дружеството и са препоръчани действия и съответни ресурси за тяхното практическо реализиране. Извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще доведе до повишаване на производителността и адаптивността на персонала и до оптимизация на управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

В продължение на 2 месеца избраният изпълнител разработи и внедри OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. С внедряването на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ръководството на болницата направи поредната качествена стъпка към привеждане на условията на труд в лечебното заведение в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. След внедряването на системата ще бъде стимулирано изграждането на култура на превенция и безопасност у всички работници и служители на всички нива в лечебното заведение. Ефектът от внедряването на системата ще се изрази в свеждане до минимум на рисковете за здравето и безопасността на персонала, в подобряване културата на безопасен труд в организацията, в намаляване на разходите по злополуки и подобряване ефикасността на труда, в подобряване на репутацията на здравното заведение, осигуряващо условия за безопасен труд на своя персонал.

На 9 май 2013 г. внедрената Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001 беше сертифицирана от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Лечебното заведение получи Сертификат от TUV Австрия, с което официално беше потвърдено, че МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД е въвело и има реално работеща OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и е поело ангажимент пред своя персонал и пациентите на болницата към безопасните условия на труд.

След приключването на всички заложени по проекта дейности, за постигане на устойчивост на резултатите, МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД ще продължи да поддържа, усъвършенства и разширява нововъведените модели и мерки за осигуряването на безопасни условия на труд.

За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, целесъобразността и законността на разходите, тяхната допустимост, акуратност и реалност на възникване, както и отчитането им с релевантни разходооправдателни документи.се извършва независим финансов одит на проекта. Одитът на проекта се провежда от специализирана фирма за одит.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

 

Инвестира във вашето бъдеще!