Ценоразпис

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МБАЛ “ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД

Административна услуга

Правно основание

Необходими документи

Срок за предоставяне

Такса за издаване

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК

Наредба за медицинската експертиза – чл. 7

Документ за самоличност.

Лична амбулаторна карта

/ЛАК/

В деня неа изписването от лечебното заведение.

Не се изисква

Издаване на дубликат на болничен лист

Наредба за медицинската експертиза – чл. 53

Заявление – писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице. Посочва се причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се изписва ДУБЛИКАТ. Молбата, с която се иска дубликат се прилага в ЛАК.

До 3 дни след подаване на искането

5,00 лв.

Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

Закон за здравето – чл. 27
Национален рамков договор

Не

В деня на изписването от лечебното заведение

Не се изисква

Изготвяне на етапна епикриза

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23

Не

В деня на превеждането се изготвя етапна епикриза, към която се прилагат всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности.

Не се изисква

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24

Не

В деня на изписването на пациент от ЛЗ се издава епикриза в 3 екземпляра – за пациента, за изписващото ЛЗ и за ЛЗ за ПИМП. В случай, че в деня на изписването ЛЗ все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента.

Не се изисква

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

Закона за здравето – чл. 28б, ал. 1

Заявление

До 5 дни след подаване на искането

За ксерокопие на епикриза

За ксерокопие на служебна бележка

За ксерокопие на история на заболяване .

2.00лв

2.00лв

8.00лв

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Закона за здравето – чл. 28б, ал. 3

Заявление, Удостоверение за наследници и документ за самоличност на подаващият заявлението

До 7 дни след подаване на искането.

15,00 лв.

 

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги

Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
  КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ        
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр. 350,00
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 520,00
K17033Z Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 435,00
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 700,00
K17038Z Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 550,00
K17039Z Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст бр. 580,00
K17040.1Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 550,00
K17040.2Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр. 650,00
K17041.1Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. бр. 400,00
K17041.2Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр. 500,00
K17042.1Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 780,00
K17045Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр. 650,00
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр. 700,00
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст бр. 570,00
K17050Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза бр. 730,00
K17052Z Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив бр. 1150,00
K17056Z Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми бр. 300,00
K17061Z Диагностика и лечение на мултипленна склероза бр. 650,00
K17062Z Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи бр. 400,00
K17067Z Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 231,00
K17068Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт бр. 400,00
K17078.1Z Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр. 660,00
K17078.2Z Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години бр. 610,00
K17084Z Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит бр. 500,00
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 250,00
K17113.1Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) бр. 200,00
K17113.2Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни бр. 400,00
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 400,00
K17254Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето ден 50,00
K17255Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции ден 50,00
K17257Z Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние бр. 100,00
K17258Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система ден 40,00
K17259Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система ден 40,00
K17260Z Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа ден 60,00
K17261Z Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия бр. 400,00
K17262Z Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система бр. 482,00
K17263Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система бр. 330,00
K17264Z Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции бр. 482,00
K17265Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 330,00
K17999Z Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура бр. 120,00
GAPR1611Z Консервативно лечение продължителна бъбречна колика бр. 91,00
GAPR1629Z Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 100,00
Предсрочно изпълнение на дейности по КП…,заплаща се 80% от цената на КП, а за КПКП№№16 и 33, се заплаща цената на съответната КП % 80,00
МЕТОДИКА МЗ
Преглед по искане на дежурния екип на ЦСМП бр. 22,00
Кръвна картина бр. 1,98
Други кръвни изследвания бр. 1,43
Урина бр. 0,85
Рентгенографии бр. 7,56
УЗ бр. 13,77
КАТ бр. 76,94
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DH8B050 Морфология на еритроцитите – микроскопски бр. 2,00
DH81050 Диференциално броене на левкоцити – микроскопски бр. 2,00
DH7X050 Ретикулоцити (Rt) – микроскопски бр. 4,00
DH49058 СУЕ бр. 1,50
DH41050 Кръвна картина , автоматично, с диференциално броене бр. 5,00
DH7V020 Протромбиново време бр. 3,00
DH4L020 Фибриноген F-I бр. 1,00
DH0C050 РТТ бр. 3,50
DH02550 Време кървене бр. 2,00
DM9D000 Антистрептолизинов титър (AST) бр. 6,00
DCWG000 LDL бр. 3,00
DCWD000 HDL бр. 3,00
DCW7000 CRP бр. 9,00
DCW4000 Билирубин-общ бр. 2,50
DCW3000 Билирубин-директен бр. 2,50
DCV5000 Урея бр. 2,50
DCV3030 Пикочна кисилина – урина бр. 3,50
DCV3000 Пикочна киселина бр. 2,50
DCTG000 Триглицериди бр. 2,50
DCR00W0 Ревматоиден фактор бр. 6,00
DCQ9030 Общ белтък – урина (количествено) бр. 4,00
DCQ9000 Общ белтък бр. 2,50
DCNP000 Фосфор – серум бр. 4,00
DCJN000 ЛДХ бр. 2,50
DCJE000 Липаза бр. 5,00
DCFP050 Гликиран хемоглобин -Нb A1C бр. 12,00
DCDT6A0 Глюкоза – профил 6ч,12ч,18ч,22ч бр. 5,00
DCDT05G ОГТТ бр. 5,00
DCDT050 Кр.захар. Профил – трикратно бр. 4,50
DCD5000 ГГТ бр. 2,50
DC97000 Креатинин – серум бр. 2,50
DC94000 Креатинфосфокиназа – серум бр. 2,50
DC8C000 КК-МВ бр. 5,50
DC81000 Холестерол бр. 2,00
DC7Q030 Хлориди – урина бр. 2,00
DC58000 АСАТ бр. 2,50
DC31000 L-Амилаза бр. 3,00
DC2P050 АФ бр. 2,50
DC22000 Албумин бр. 2,50
DC20060@ Миктоалбумин – урина бр. 10,00
DC1A000 АЛАТ бр. 2,50
DH4F020 D-димер бр. 15,00
DCSX000 FT4 бр. 12,00
DCSS000 TSH бр. 12,00
DCPU000 PSA бр. 12,00
DDGT033 Седимент бр. 1,50
DDFC000 Химично изследване със сухи тестове,комплексно 10 изсл. бр. 3,00
DDFA031 Уробилиноген – урина – тест-лента бр. 0,60
DDDT031 Специфично тегло – урина – тест-лента бр. 0,60
DDC4031 pH – урина – тест-лента бр. 0,60
DD9E031 Нитрити – урина – тест-лента бр. 0,60
DD1Y031 Билирубин – урина – тест-лента бр. 0,60
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 4,00
DCV8030 Урея – урина бр. 3,50
DCRH030 Натрий – урина бр. 2,00
DCQ903U Белтък, билирубин, уробилиноген бр. 1,50
DCQ903C Белтък – урина – тест-лента бр. 0,60
DCQ9031 Общ белтък – урина (качествено) бр. 0,50
DCPH030 Калий – урина бр. 1,00
DCNP030 Фосфор – урина бр. 3,50
DCJC03C Кетотела – урина – тест-лента бр. 0,60
DCDT03D Глюкоза – урина – количествено бр. 3,50
DCDT03C Глюкоза – урина – тест-лента (качествено) бр. 0,60
DC97060 Креатининов клирънс бр. 6,00
DC97030 Креатинин – урина бр. 3,50
DC6P030 Калций – урина бр. 3,50
DC31030 Амилаза – урина бр. 4,00
DC20060 Микроалбумин бр. 10,00
DH81080 Камерно броене на левкоцити-ликвор бр. 2,00
DH42080 Камерно броене на еритроцити-ликвор бр. 2,00
DH07080@ Диференциално броене на ликвор бр. 2,00
DCRH080 Ликвор-натрий бр. 2,00
DCQ9080 Общ белтък – ликвор бр. 2,00
DCPH080 Ликвор – Калий бр. 2,00
DCJN001 ЛДХ-ликвор бр. 3,50
DCDT080@ Глюкоза-ликвор бр. 3,50
DC94080 СРК-ликвор бр. 3,50
DC58080 АСАТ-ликвор бр. 3,50
DC1A080 АЛАТ-ликвор бр. 3,50
DCWN050 Натрий (Na) и Калий (K) комплексно бр. 5,00
DCRH000 Натрий бр. 3,00
DCPH000 Калий бр. 3,00
DCNP000@ Неорганичен фосфат бр. 4,00
DCKQ000 Mg бр. 5,00
DCJ6000 Fe /AAS/ бр. 3,50
DCJ1000 ЖСК бр. 5,00
DC7Q000 Хлорид бр. 3,00
DC6P000 Калций-фотометрично бр. 2,00
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DM100WJ Антибиограма с 6 антибиотични диска бр. 6,00
DM0Z53T Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV бр. 15,00
DM0Z0WT Секрет /влагалищен, носен, ушен, гърлен, очен, кожен, еякулат, фесцес, раневи секрет, храчка и др./ бр. 15,00
DM0Z0KT Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) бр. 15,00
DM0Z09T Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium и др. бр. 15,00
DM0Z06S Стерилна урина трикратно бр. 15,00
DM0Z03T Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( – ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) бр. 15,00
ZU99996 Вземане анален секрет бр. 3,00
ZU99995 Вземане гърлен секрет бр. 3,00
ZU99994 Вземане носен секрет бр. 3,00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ZU88901 Директно уголемена рентгенография бр. 20,00
ZU88888 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва бр. 35,00
ZU88794 Ехография на щитовидна жлеза бр. 25,00
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 25,00
ZU8838D КАТ бр. 100,00
ZU88330 Рентгенография на скапула бр. 20,00
ZU88323 Артрография бр. 20,00
ZU88281 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 15,00
ZU88280 Рентгенография на глезенна става бр. 20,00
ZU88275 Аксиална рентгенография на патела бр. 20,00
ZU88272 Рентгенография на подбедрица бр. 20,00
ZU88271 Рентгенография на коленна става бр. 20,00
ZU88270 Рентгенография на бедрена става бр. 20,00
ZU88261 Рентгенография на тазобедрена става бр. 20,00
ZU88260 Рентгенография на таз бр. 20,00
ZU88240 Рентгенография на крайници бр. 20,00
ZU88234 Рентгенография на длан бр. 15,00
ZU88233 Рентгенография на пръсти на ръка бр. 15,00
ZU88231 Рентгенография на длан и пръсти бр. 15,00
ZU88230 Рентгенография на гривнена става бр. 20,00
ZU88221 Рентгенография на антебрахеум бр. 20,00
ZU88220 Рентгенография на лакетна става бр. 20,00
ZU88212 Рентгенография на хумерус бр. 20,00
ZU88211 Рентгенография на раменна става бр. 20,00
ZU88210 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр. 20,00
ZU88192 Латерография бр. 20,00
ZU88190 Обзорна рентгенография на корем бр. 20,00
ZU88171 Специални центражи на черепа бр. 20,00
ZU88011 КАТ на корем бр. 100,00
ZU87791 Обзорна рентгенография на ОС бр. 20,00
ZU87771 Последваща цистография след венозна урография бр. 20,00
ZU87730 Венозна урография бр. 30,00
ZU87693 Пасаж на тънки и дебели черва бр. 20,00
ZU87670 Контрастно изследване на тънки и дебели черва (пасаж) бр. 30,00
ZU87641 Иригография бр. 35,00
ZU87623 Рентгеново изследване на хранопровод и стомах бр. 35,00
ZU87620 Контрастно изследване на стомах бр. 30,00
ZU87610 Контрастно изследване на хранопровод бр. 20,00
ZU87491 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце бр. 20,00
ZU87490 Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум бр. 20,00
ZU87444 Рентгенография на бял дроб бр. 20,00
ZU87433 Рентгенография на ребра бр. 20,00
ZU87432 Рентгенография на стернум бр. 20,00
ZU87431 Рентгенография на клавикула бр. 20,00
ZU87430 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр. 20,00
ZU87421 Томография на гръбначни прешлени бр. 20,00
ZU87298 КАТ на ломбален сегмент на гръбначен стълб бр. 100,00
ZU87297 КАТ на торакален сегмент на гръбначен стълб бр. 100,00
ZU87296 КАТ на шиен сегмент от гръбначен стълб бр. 100,00
ZU87295 Статодинамична р-графия на сегмент от гр.стълб бр. 20,00
ZU87290 Рентгенография на гръбначни прешлени бр. 20,00
ZU87243 Рентгенография на опашни прешлеени бр. 20,00
ZU87242 Рентгенография на сакрум бр. 20,00
ZU87240 Рентгенография на сакриолиачна става бр. 20,00
ZU87231 Рентгенография на торакални прешлени бр. 20,00
ZU87223 Рентгенография на шийни прешлени бр. 20,00
ZU87170 Рентгенография на череп бр. 20,00
ZU87162 Рентгенография на носни кости бр. 20,00
ZU87161 Рентгенография на челюстите в специални проекции бр. 20,00
ZU87160 Рентгенография на лицеви кости. бр. 20,00
ZU87150 Рентгенография на околоносни синуси бр. 20,00
ZU87121 Ro на зъби с определен центраж/секторна рентгеногр бр. 5,00
ZU87120 Зъбна рентгенограма бр. 5,00
ZU87031 КАТ на глава бр. 100,00
ZMR0004 Урографил 76-20ml бр. 6,77
ZMR0003 Ултравист 370mg 30ml бр. 68,00
ZMR0002 Бариева каша бр. 6,59
ZM00001 Филм и/или електронен носител бр. 5,00
ОФРМ
ZW90ZZ0 Лазертерапия при ставни заболявания и труднозаздравяващи рани бр. 10,00
ZU99992 Лимфодренаж бр. 10,00
ZU99830 Лечение с инфрачервени и видими лъчи бр. 6,00
ZU99822 Снемане биодоза УВЛ бр. 3,00
ZU99821 У В Ч терапия бр. 5,00
ZU99820 Кварц, солукс бр. 6,00
ZU99270 Електрофореза, йонофореза на поле бр. 7,00
ZU93990 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца бр. 6,00
ZU93940 Инхалации бр. 6,00
ZU93830 Трудотерапия и обучение в ДЕЖ бр. 10,00
ZU93396 Магнит бр. 6,00
ZU93395 Лечение с ВЧТ бр. 5,00
ZU93394 Лечение със СЧТ бр. 7,00
ZU93393 Лечение с НЧТ бр. 7,00
ZU93391 Зонотерапия бр. 10,00
ZU93390 Автогенен тренинг бр. 10,00
ZU93384 Електростимулация бр. 7,00
ZU93383 Суспенсионна терапия /Роше/ . бр. 10,00
ZU93382 Д Арсонвал бр. 5,00
ZU93381 Д Д ток бр. 7,00
ZU93380 Интерферентен ток на поле бр. 7,00
ZU93240 Обучение за ползване на протези бр. 10,00
ZU93220 Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 10,00
ZU93211 Екстензионна терапия бр. 15,00
ZU93210 Вакууммасаж бр. 7,00
ZU93190 Механотерапия бр. 10,00
ZU93181 Дихателна гимнастика бр. 6,00
ZU93174 Масаж – общи техники бр. 20,00
ZU93173 Позиционна терапия бр. 6,00
ZU93172 Масаж с техники бр. 20,00
ZU93171 Масаж на цяло тяло бр. 40,00
ZU93170 Масаж ръчен – едно поле бр. 20,00
ZU93140 ЛФК-спец.методики бр. 10,00
ZU93130 Постизометрична релаксация бр. 15,00
ZU93120 Аналит.гимнастика бр. 10,00
ZU93113 Общо укрепваща гимнастика бр. 10,00
ZU93112 Пасивни упражнения бр. 10,00
ZU93110 ЛФК с рехабилитатор бр. 10,00
ZU93090 Функционално изследване на става бр. 10,00
ZU93070 Ъглометрия,сантиметрия,соматоскопия бр. 20,00
ZU93040 ММТ бр. 20,00
ZU042Z0 Криотерапия бр. 6,00
ZU00090 У З терапия 1 поле бр. 8,00
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДЛАГАНИ В ОВБ,ОП,ОНБ,ОФРМ
ZU99295 Вземане на венозна кръв бр. 3,00
ZU99294 Венозна инфузия над 30 мин. бр. 6,00
ZU99293 Венозна инфузия /10-30 мин./. бр. 4,00
ZU99292 Подкожна инжекция бр. 2,00
ZU99291 Венозна инжекция бр. 4,00
ZU99290 Мускулна инжекция. бр. 3,00
ZU90003 Венозна инфузия с консуматив бр. 10,00
ZU89611 Измерване на артериално налягане бр. 3,00
ZU89520 ЕКГ изследване бр. 4,00
ZU38930 Осигуряване на продължителен венозен достъп – абокат бр. 4,00
ZU57942 Уретрална катетеризация при мъже бр. 10,00
ZU57941 Уретрална катетеризация при жени бр. 10,00
ZU89370 ФИД-спирометрия бр. 15,00
ZU88720 ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler бр. 25,00
ZU89430 Стрес тест (Велоергометрия) бр. 25,00
ZZ048Z0 Медицински документ-изискващ преглед бр. 25,00
ZZ029Z0 Медицински документ-неизискващ преглед бр. 5,00
ZZ027Z1 Медицински документ – дубликат бр. 5,00
Специализиран медицински преглед бр. 25,00
ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ НЕВКЛЮЧЕНИ В КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ –ЗА 1 ЛЕГЛОДЕН/ ЛВ.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ден 80,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ ден 70,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ден 70,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФРМ ден 60,00
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1. Ползване на самостоятелна стая с отделен санитарен възел
в стационарно отделение с или без придружител ден 15,00
2. Ползване на ВИП стая ден 20,00
3.Ползване на допълнително отопление /ел.печка/:
за 10 дни ден 50,00
за 15 дни ден 75,00
за над 10 дни ден 100,00
4.За самостоятелен сестрински пост – за 12 часа час 5,00
5. Допълнителен помощен персонал час 3,00
6.Ползване залата за покойници, за лица,починали в болницата:
до 24 час час 0,00
след 24 час час 20,00
7.Ползване на залата за събрания от външни лица час 50,00
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ZFT0001 Транспортен разход на километър км 1,00
1. За ксерокопия на епикриза бр. 2,00
2.Служебна бележка бр. 2,00
3. Ксерокс услуга на страница 0,20
4.Ксерокопие от История на заболяване бр. 8,00
5.Разчитане на рентгенграфия на хартиен носител бр. 1,00