Проект BG051PO001- 2.3.02-0080

EU     ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080       esf

Към края на месец февруари в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-04-02009 от 7 август 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД“ са завършени дейностите „Закупуване на медицинска апаратура, необходима за обезопасяване на съществуващите лечебни процеси и за подобряване условията на труд“; Застраховане на закупеното по проекта оборудване“ и „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД“,

За обезопасяване на съществуващите лечебни процеси и подобряване на условията на труд е закупена и доставена съвременна стерилизационна апаратура. Ефектът от това се изразява в значителното подобряване на условията на труд и обезопасяване на съществуващите лечебни процеси.

В съответствие с Насоките за кандидатстване закупеното по проекта оборудване е застраховано.

В изготвения анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД е описано сегашното състояние на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, организацията на работния процес, силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Наред с това, бе направен анализ на разработените и внедрени оценки на риска в лечебното заведение, определени са основните приоритети за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в дружеството и са препоръчани действия и съответни ресурси за тяхното практическо реализиране. Извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще окаже съдействие за оптимизиране на организацията на трудовата дейност и на тази основа ще доведе до повишаване на производителността и адаптивността на персонала и до оптимизация на управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

Продължава изпълнението на дейностите „Организация и управление на проекта”, „Осигуряване на информация и публичност“ и „Разработване и внедряване на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

На 18.01.2013 г. Управителят на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД д-р Светла Брънекова подписа със „Софконтрол консулт” ООД договор за услуга с предмет „Разработване и внедряване на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД. Изпълнителят беше избран след проведен конкурс на основание чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с глава Осем „а” от ЗОП.

В продължение на 2 месеца избраният изпълнител разработи и внедри OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. С внедряването на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ръководството на болницата направи поредната качествена стъпка към привеждане на условията на труд в лечебното заведение в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. След внедряването на системата ще бъде стимулирано изграждането на култура на превенция и безопасност у всички работници и служители на всички нива в лечебното заведение. Ефектът от внедряването на системата ще се изрази в свеждане до минимум на рисковете за здравето и безопасността на персонала, в подобряване културата на безопасен труд в организацията, в намаляване на разходите по злополуки и подобряване ефикасността на труда, в подобряване на репутацията на здравното заведение, осигуряващо условия за безопасен труд на своя персонал.

На 9 май 2013 г. внедрената Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001 беше сертифицирана от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Лечебното заведение получи Сертификат от TUV Австрия, с което официално беше потвърдено, че МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД има ангажимент пред своя персонал и пациентите на болницата към безопасните условия на труд.

Продължава изпълнението на дейностите „Организация и управление на проекта” и „Осигуряване на информация и публичност“

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080
„Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ
„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система
за управление на здравословните и безопасни условия на труд“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Днес, 30 октомври2012 г. Управителят на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД д-р Светла Брънекова подписа с „ИК „Колонел” ООД договор за услуга с предмет:„Осигуряване на информация и публичност“. Услугите ще бъдат изпълнени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-04-02009 от 7 август 2012 г.,Проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”на ОП „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В съответствие с подписания договор „ИК „Колонел” ООДще организира публикуването на статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта.
Наред с това, в местната телевизия ще бъдат излъчени 2 предавания с продължителност от по 10-15 минути, в които ще се представят основните дейности, заложени в проекта, хода на неговото изпълнение, както и основните резултати при завършването на проекта.
„ИК „Колонел” ООДще организира изготвянето и разпространението на 1 000 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”.
В съответствие с изискванията на Европейския съюз ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД за целия период на изпълнение на проекта.
Всички дейности, осигуряващи информация и публичност, ще приключат на 6 август 2013 г. и ще бъдат реализирани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
В резултат на осъществените дейностите за информация и публичност ще се постигне повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, както и за финансовия принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз за подобряване условията на труд на работното място чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Европейски проекти
ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080
„Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ
„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система
за управление на здравословните и безопасни условия на труд“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители са закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ закупените лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала са с по-висок клас на защита. Изпълнението на дейността е осъществено от избрания изпълнител „АВРАМОФФ”ЕООД. Доставени са общо 45 172 бр специално работно облекло и лични предпазни средства за персонала на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски проекти

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.02-0080
„Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ
„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система
за управление на здравословните и безопасни условия на труд“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 7 август 2012 г. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-04-02009. В съответствие с договора предприятието ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 141 504,00 лева за финансирането на проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по настоящия проект, са:
• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД.
• Закупуване на медицинска апаратура, необходима за обезопасяване на съществуващите лечебни процеси и за подобряване условията на труд.
• Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД.
• Разработване и внедряване на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД.
• Сертифициране на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
• Застраховане на закупеното по проекта оборудване.
• Осигуряване на информация и публичност.
• Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.
Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности ще бъде извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.
Инвестира във вашето бъдеще!