Структура

І.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
А. Приемно-консултативни кабинети
Терапевтичен
Педиатричен
Неврологичен
Физиотерапевтичен
Ортопедотравматологичен
Дежурен приемно консултативен кабинет – за 24 часово осигуряване на медицинска помощ при спешни състояния

Б. Медико-диагностични  лаборатории
1.Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност
2.Микробиологична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност
3.Патоморфологична лаборатория
4.Кабинет кръвна банка
В. Отделения без легла и кабинети за функционалнаи образна диагностика.
1 .Отделение по образна диагностика с ехографски кабинет – І-во ниво на компетентност.
2. Кабинети  за  функционална и ендоскопска диагностика.

ІІ.СТАЦИОНАРЕН БЛОК – 82 легла в тт.ч.:
– легла за активно лечение – 82 бр.

А. ХИРУРГИЧЕН БЛОК
1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6 места – І-во ниво на компетентност
в т.ч.:
– кабинет за преданестезиологична консултация
2. Отделение по ортопедия и травматология – 14 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
3. Операционени зали
– септична зала – 1 бр.
– асептични зали- 3 бр.
в т.ч.:
– хирургична  зала
– зала за ендопротезиране
– ортопедотравматологична зала

Б. ТЕРАПЕВТИЧЕН И РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН БЛОК
1. Вътрешно отделение – 20 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
  В т.ч.
– терапевтични легла – 2 бр.
– кардиологични легла – 5 бр.
– пулмологични легла – 5 бр.
– гастроентерологични  легла – 2 бр.
– ендокринологични легла  – 2 бр.
– стая за интензивно наблюдение и грижи, с интензивни легла – 2 бр
-стая за изолация на инфекциозно болни със собствен санитарен възел /изолатор/ – 2 легло
-кабинет за неинвазивна функционална диагностика на ССС
– кабинет за обучение на пациенти със захарен диабет
– кабинет за функционална оценка на дишането.2. Детско отделение – 18 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
  В т.ч.:
– стая за изолация за инфекциозно болни със самостоятелен санитарен възел /изолатор/ – 4 легла
– стая за интензивно наблюдение и грижи- 1 легло
3. Неврологично отделение  – 12 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
  В т.ч.:
-интензивни легла 1 за лечение на остри мозъчни инсулти – 2 бр.
-звено за неинвазивна функционална диагностика на НС –   кабинет/лаборатория за ЕМГ,ЕЕГ и доплерова сонография
4. Отделение по ФРМ – 12 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
със

-секция – светло и електролечение
-секция – кинезитерапия с кабинет за трудо-ерготерапия
-секция – термотерапия
-кабинет за функционална диагностика и лазертерапия
-секция за инхалационно лечение
5. Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтична насоченост на лица над 18 годишна възраст – 8 легла -временно закрито. ІІІ.БОЛНИЧНА АПТЕКА
           
ІV. АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК
1.Административно- счетоводен сектор
2.Стопански сектор
– звено за профилактика и рехабилитация – 10 легла
– автотранспорт
– стерилизация
– парова централа
– кухн